Iingoma zokuBhola ibhola nguMiley Cyrus

 • Saqhawula, sakhonkxa, iintliziyo zethu zililize
  Saxhuma, ndingaze ndibuze ukuba kutheni
  Sancamisana, ndawela phantsi kopelo lwakho
  Uthando ekungekho namnye unokulukhanyela

  Ungakhe utsho ukuba ndivele ndahamba
  Ndiza kusoloko ndikufuna
  Andinakuphila ngokuxoka, ndibalekela ubomi bam
  Ndiza kusoloko ndikufuna

  Ndize njengebhola ekrazukile
  Andizange ndibethe kabuhlungu kangaka eluthandweni
  Into endiyifunayo kukuqhekeza iindonga zakho
  Yonke into owakha wayenza yayindenzakalisa
  Ewe, undonakalisile

  Ndikubeka phezulu esibhakabhakeni
  Kwaye ngoku, awungehli
  Yajika kancinci, undiyeke nditshise
  Kwaye ngoku, siluthuthu emhlabeni

  Ungakhe utsho ukuba ndivele ndahamba
  Ndiza kusoloko ndikufuna
  Andinakuphila ngokuxoka, ndibalekela ubomi bam
  Ndiza kusoloko ndikufuna

  Ndize njengebhola ekrazukile
  Andizange ndibethe kabuhlungu kangaka eluthandweni
  Into endiyifunayo kukuqhekeza iindonga zakho
  Yonke into owakha wayenza yayindenzakalisa

  Ndize njengebhola ekrazukile
  Ewe, ndivale nje amehlo am ndaza ndatyhafa
  Ndishiye ndileli emlilweni kwaye ndiwile
  Yonke into owakha wayenza yayindenzakalisa
  Ewe, undonakalisile

  Khange ndicinge ukuqala imfazwe
  Ndifuna nje ukuba undivumele ndingene
  Kwaye endaweni yokusebenzisa amandla
  Ndicinga ukuba bekufanele ndikuvumele ungene
  Khange ndicinge ukuqala imfazwe
  Ndifuna nje ukuba undivumele ndingene
  Ndicinga ukuba bekufanele ndikuvumele ungene

  Ungakhe utsho ukuba ndivele ndahamba
  Ndiza kusoloko ndikufuna

  Ndize njengebhola ekrazukile
  Andizange ndibethe kabuhlungu kangaka eluthandweni
  Into endiyifunayo kukuqhekeza iindonga zakho
  Yonke into owakha wayenza yayindenzakalisa

  Ndize njengebhola ekrazukile
  Ewe, ndivale nje amehlo am ndaza ndatyhafa
  Ndishiye ndileli emlilweni kwaye ndiwile
  Yonke into owakha wayenza yayindenzakalisa
  Ewe, undonakalisile

  Ewe, undonakalisile
Dlala Ukonakala kwebhola akufumanekanga. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla