Oodade beNceba nguLeonard Cohen

  • UCohen wabhala le ngoma njengembeko kumantombazana amabini awabelana nawo ngegumbi lehotele ngexesha lekhephu e-Edmonton, eKhanada. Kwinkupho ka-Aprili 1993 ka- Intetho Yengoma , wacacisa: ‘Leyo kuphela kwengoma endiyibhale ngexesha elinye. Ingoma endandiyisebenzele ixesha elide. Bendingayazi ncam le ngoma. Ndikhumbula ukuba umama wayeyithanda.

    Ndandula ke ndandise-Edmonton, esesinye sezona zixeko zethu zikhulu ezisemantla, yaye kwabakho ikhephu elikhithikayo ndaza ndazifumana ndikwivaranda namabhinqa aselula amabini awayekhwele iinqwelo-mafutha awayengenandawo yokuhlala. Ndibamemele kwigumbi lam elincinci lehotele kwaye bekukho ibhedi enkulu ephindwe kabini kwaye balala kuyo kwangoko. Baye badinwa sisaqhwithi nengqele. Kwaye ndahlala kwesi situlo sihlohliwe ngaphakathi efestileni ecaleni koMlambo iSaskatchewan. Bathe besalele ndabhala amazwi. Ayizange yenzeke loo nto kum ngaphambili. Kwaye ndicinga ukuba kuya kuba mnandi ukuba lolo hlobo lombhali. Imele ukuba iyamangalisa. Kuba ndibhale nje imigca enamahlaziyo ambalwa ndithe xa bevuka ndabaculela. Ayizange yenzeke loo nto kum ngaphambili. Okanye ukususela oko.'
  • Oku kwasetyenziswa kwifilimu ka-1971 kaRobert Altman McCabe kunye noNksk. Miller , kunye nezinye iingoma ezimbini ezikwicwecwe elinye, 'Inkosikazi yasebusika' kunye 'neNgoma engaqhelekanga.'
  • Iqela lesiNgesi leGoth elithi The Sisters of Mercy lithathe igama lalo kule ngoma ngokuyinxenye ngenxa yokufakwa kwayo McCabe kunye noNksk. Miller .
  • Owayesakuba sisithixo u-Dion wayigubungela le nto kwicwecwe lakhe lokubuya lango-1968.


Amanqaku Umdla