Lyrics for Xa Uthanda Indoda by Percy Sledge

 • Xa indoda imthanda umfazi
  Awukwazi ukugcina ingqondo yakhe kwenye into
  Uya kurhweba nehlabathi
  Yinto entle ayifumeneyo
  Ukuba umbi akayiboni
  Akukho nto imbi ayenzileyo
  Mfulathele umhlobo wakhe osenyongweni
  Ukuba wambeka phantsi

  Xa indoda imthanda umfazi
  Chitha imali yakhe yokugqibela
  Ukuzama ukubambelela kwinto ayifunayo
  Uya kuncama yonke intuthuzelo yakhe
  Lala phandle emvuleni
  Ukuba uthe kufanele ukuba kube njalo

  Ewe, le ndoda iyamthanda umfazi
  Ndikunikile yonke into ebendinayo
  Ukuzama ukubambelela kuthando lwakho oluxabisekileyo
  Baby, ndicela ungandiphathi kakubi

  Xa indoda imthanda umfazi
  Emazantsi emphefumlweni wakhe
  Unokumzisela usizi olunje
  Ukuba umdlalela isidenge
  Ungowokugqibela ukuyazi
  Amehlo anothando awanakuze abone

  Xa indoda imthanda umfazi
  Akanakwenza nto imbi
  Akanakuze abe nenye intombazana
  Ewe xa indoda imthanda umfazi
  Ndiyazi kakuhle indlela avakalelwa ngayo
  Isizathu sokuba usana, usana, sana, ulilizwe lam

  Xa indoda imthanda umfazi
Dlala Xa Indoda Ithanda Umfazi Ayifumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla