Lyrics for Yintoni Abayenzileyo kwiNgoma Yam, Ma kaMelanie

 • Jonga into abayenzileyo kwingoma yam ma
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam
  Kulungile kuphela kwento
  Ukuba ndingenza isiqingatha esilungileyo
  Kwaye kuvele yonke into engalunganga ma
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam

  Jonga into abayenzileyo engqondweni yam ma
  Jonga into abayenzileyo engqondweni yam
  Kulungile bayichola okwethambo lenkukhu
  Kwaye ndicinga ukuba ndiyaphambana ma
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam

  Ndinqwenela ukuba ndingafumana incwadi entle endinokuhlala kuyo
  Ndinqwenela ukufumana incwadi elungileyo
  Kulungile ukuba ndingafumana incwadi entle ngokwenene
  Bendingasoze ndiphume ndijonge
  Into abayenzileyo kwingoma yam

  Lala la la la la la la
  Lala la la la la la la
  Lala la la la la la la

  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam
  Kodwa mhlawumbi konke kuzolunga ma
  Mhlawumbi konke kuya kulunga
  Kulungile ukuba abantu bathenga iinyembezi
  Ndizoba sisityebi ngenye imini ma
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam

  Balitshintsha iculo lam, bethu
  Bayitshintsha ingoma yam
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam ma
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam ma
  Bayibophelela eplastikini
  Uye wayijongisa phantsi ma
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam

  Kuphela kwento endinokuyenza
  Kwaye akulunganga, ma.
  Bayitshintsha ingoma yam.
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam ma
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam
  Kuphela kwento endinokuyenza kakuhle
  Bayijongisa phantsi
  Oh yam
  Jonga into abayenzileyo kwingoma yam
Amanqaku Umdla