Iingoma zokuFunda konke malunga nayo (Pt. III) nguEmeli Sandé

 • Unamagama okutshintsha isizwe
  Kodwa uluma ulwimi
  Uchithe ixesha lobomi unamathele cwaka
  Ndiyoyika ukuba uza kuthetha into engalunganga
  Ukuba akukho mntu wakhe wayiva ukuba siza kuyifunda njani ingoma yakho?

  Yiza ke, yiza
  Yiza, yiza
  Unentliziyo evakalayo njengombane
  Ke kutheni uvumela ilizwi lakho libe mbuna?
  Mhlawumbi sahluke kancinane
  Akukho mfuneko yokuba neentloni
  Unokukhanya kokulwa nezithunzi
  Yeka ukufihla
  Yiza, yiza

  Ndifuna ukucula, ndifuna ukukhwaza
  Ndifuna ukukhala de amagama omile
  Yibeke kuwo onke amaphepha,
  andoyiki
  Banokufunda konke ngayo
  Funda konke malunga nayo, oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh

  Ebusuku sivusa abamelwane
  Ngelixa sicula kude iiblues
  Ukuqinisekisa ukuba siyakhunjulwa, ewe
  Kuba nathi sonke sinomdla
  Ukuba inyani iye yalelwa
  Ke siyaphula yonke imigaqo

  Yiza ke, yiza
  Yiza, yiza,
  Masikhe sifumane iTV nerediyo
  Ukudlala ingoma yethu kwakhona
  Lixesha lokuba sifumane umdlalo wendlela yethu yeziganeko
  Akukho mfuneko yokoyika
  Ndiza kucula nawe mhlobo wam
  Yiza, yiza

  Ndifuna ukucula, ndifuna ukukhwaza
  Ndifuna ukukhala de amagama omile
  Yibeke kuwo onke amaphepha,
  andoyiki
  Banokufunda konke ngayo
  Funda konke malunga nayo, oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh

  Ewe, sonke siyamangalisa, abantu abamangalisayo
  Ke ngoku sasoyike nini sonke?
  Ngoku ekugqibeleni siyawafumana amazwi ethu
  Thatha ithuba, yiza undincede ndicule le
  Ewe, sonke siyamangalisa, abantu abamangalisayo
  Ke ngoku sasoyike nini sonke?
  Kwaye ngoku ekugqibeleni siyawafumana amazwi ethu
  Thatha nje ithuba, yiza undincede ndicule le

  Ndifuna ukucula, ndifuna ukukhwaza
  Ndifuna ukukhala de amagama omile
  Yibeke kuwo onke amaphepha,
  andoyiki
  Banokufunda konke ngayo
  Funda konke malunga nayo, oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh
  Owu oh oh

  Ndifuna ukucula, ndifuna ukukhwaza
  Ndifuna ukukhala de amagama omile
  Yibeke kuwo onke amaphepha,
  andoyiki
  Banokufunda konke ngayo
  Funda konke malunga nayo, oh
Dlala Funda Konke Ngayo (Pt. III) Ayifumaneki nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla