Lyrics for Mhlekazi

 • Olu ke lolona suku lubuhlungu ebomini bam
  Ndikubizele apha namhlanje ufuna iindaba ezimbi
  Andizukuphinda ndikubone
  Ngenxa yezibophelelo zam
  Kunye namaqhina onawo
  Besihlala sidibana apha yonke imihla
  Kwaye lo ngumhla wethu wokugqibela kunye
  Ndifuna ukukubamba nje kube kanye
  Xa ujika kwaye uhamba
  Sukujonga emva
  Ndifuna ukukhumbula ngoluhlobo
  Masincamisane nje
  Yithi ndlela-ntle

  Bekufuneka ndidibene nawe apha namhlanje
  Zininzi izinto onokuzithetha
  Nceda ungandinqandi de ndigqibe
  Le yinto endiyithiyileyo ukuyenza
  Besidibene apha ixesha elide
  Ndicinga ukuba into esiyenzileyo ibingalunganga
  Nceda, sithandwa, ungalili
  Masikhe nje sithi sala kakuhle (ndlela ntle)
  Iinyanga ezininzi zidlulile kuthi
  (Ndiyakukhumbula) Ndizokukhumbula, andinakuxoka
  (Ndiyakukhumbula)
  Ndinezibophelelo kwaye nawe unjalo
  Ndicinga nje ukuba le yinto yokwenza
  Izakundilimaza, andinakuxoka
  Mhlawumbi uya kudibana nomnye umfana
  Ndiqonde ngekhe uzame, zama, zama, zama, zama, zama
  Masincamisane nje size sithi ndlela-ntle

  (Ndiyakukhumbula) Ndiza kukukhumbula
  (Ndiyakukhumbula) Ndiqonde, awuyi kuzama
  (Ndiyakukhumbula) Izakundilimaza, andizukuxoka
  (Ndiyakukhumbula) Thatha itshefu yam wosule amehlo akho
  (Ndiza kukukhumbula) Umntwana uyakufumana, uyakufumana omnye umntu
  (Ndiza kukukhumbula) Masincamisane size sithi sala kakuhle, mntwana olungileyo
  (Ndiyakukhumbula) Nceda ungakulili
  (Ndiyakukhumbula) Ndiqonde, awuyi kuzama?
  (Ndiza kukukhumbula) Masange nje size sithi ndlela-ntleAbabhali: IWINFRED LOVETT
  Umpapashi: Sony / ATV Music Publishing LLC
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind
Dlala Wanga kwaye Utsho Usale kakuhle Akufumanekanga kwanto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla