Lyrics for Uyandithanda by Celine Dion

 • Ngawo onke la maxesha ubumi ngakum
  Yonke inyani ondenze ndayibona
  Lonke uvuyo ozise ebomini bam
  Kukho konke okungalunganga okulungisileyo
  Onke amaphupha owenzileyo azaliseka
  Ngalo lonke uthando endilufumene kuwe
  Ndiya kuhlala ndinombulelo sana
  Nguwe owandiphakamisayo
  Ungaze undivumele ndiwe
  Nguwe owandibonayo kuyo yonke le nto

  Waba ngamandla am xa ndandibuthathaka
  Ube lilizwi lam xa ndingakwazi ukuthetha
  Ebengamehlo am xa ndingaboni
  Ubone eyona intle ibikhona kum
  Undiphakamisile xa ndingenakufikelela
  Undinike ukholo ngenxa yokuba uyakholelwa
  Ndiyinto yonke endiyiyo
  Kuba undithandile

  Undinike amaphiko wandenza ndabhabha
  Uthinte isandla sam ndingachukumisa isibhakabhaka
  Ndilahlekelwe lukholo lwam, ubuyisele kum
  Uthe akukho nkwenkwezi ibingafikeleleki
  Uye wema ecaleni kwam ndema ndema
  Ndinothando lwakho bendinako konke
  Ndiyabulela yonke imihla ondinike yona
  Mhlawumbi andazi kangako
  Kodwa ndiyazi ukuba oku kuyinyani
  Ndisikelelekile kuba ndithandwa nguwe

  Waba ngamandla am xa ndandibuthathaka
  Ube lilizwi lam xa ndingakwazi ukuthetha
  Ebengamehlo am xa ndingaboni
  Ubone eyona intle ibikhona kum
  Undiphakamisile xa ndingenakufikelela
  Undinike ukholo ngenxa yokuba uyakholelwa
  Ndiyinto yonke endiyiyo
  Kuba undithandile

  Ubusoloko ukho kum
  Umoya wobulali owawundithwele
  Ukukhanya ebumnyameni kukhanyisa uthando lwakho ebomini bam
  Ubuyimpembelelo yam
  Ngobuxoki ubuyinyaniso
  Umhlaba wam uyindawo engcono ngenxa yakho

  Waba ngamandla am xa ndandibuthathaka
  Ube lilizwi lam xa ndingakwazi ukuthetha
  Ebengamehlo am xa ndingaboni
  Ubone eyona intle ibikhona kum
  Undiphakamisile xa ndingenakufikelela
  Undinike ukholo ngenxa yokuba uyakholelwa
  Ndiyinto yonke endiyiyo
  Kuba undithandile

  Waba ngamandla am xa ndandibuthathaka
  Ube lilizwi lam xa ndingakwazi ukuthetha
  Ebengamehlo am xa ndingaboni
  Ubone eyona intle ibikhona kum
  Undiphakamisile xa ndingenakufikelela
  Undinike ukholo ngenxa yokuba uyakholelwa
  Ndiyinto yonke endiyiyo
  Kuba undithandile

  Ndiyinto yonke endiyiyo
  Kuba undithandileUmbhali / ababhali: UDiane Warren
  Umshicileli: Inkampani yeWalt Disney Music
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind
Dlala Kuba Ubundithanda Awunakufumana nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla