Lyrics for Ndibuyile by Mfaz 'Omnyama

 • Umntu uwela phantsi
  Ukulala ndedwa
  Umntu ubulala iintlungu
  Ukujikeleza kuthe cwaka
  Ekugqibeleni ukhukuliseka
  Umntu uyavuya
  Kwiyadi yenkonzo
  Ubamba isipha
  Omnye ubeka ishumi elinambini
  Iiroses ezimhlophe engcwabeni

  Kwaye ube nguwe konke onokukwenza
  Ukuba nguwe kuko konke onokukwenza

  Umntu ufumana usindiso kuye wonke umntu
  Enye intlungu kuphela
  Umntu othile uzama ukuzifihla
  Phantsi ngaphakathi uyathandaza
  Umntu ufunga uthando lwabo lokwenene
  Kude kube sekupheleni kwexesha
  Omnye ubaleka
  bohlukene okanye bamanyene?
  Ngaba usempilweni okanye uphambene?

  Kwaye ube nguwe konke onokukwenza (konke onokukwenza)
  Ukuba nguwe kuko konke onokukwenza (konke onokukwenza)
  Ukuba nguwe kuko konke onokukwenza (konke onokukwenza)
  Yiba nguwe konke onokukwenza

  Naxa uhlawule ngokwaneleyo
  Ukhutshiwe ngaphandle
  Okanye ibanjiwe
  Yonke inkumbulo enye ye
  Okulungileyo okanye okubi, ubuso bothando
  Musa ukuphulukana nobuthongo ngokuhlwanje
  Ndiqinisekile yonke into izakuphela ilungile
  Ungaphumelela okanye uphulukane

  Kodwa ukuba nguwe kuphela onokukwenza
  Ukuba nguwe kuko konke onokukwenza
  Ukuba nguwe kuko konke onokukwenza (konke onokukwenza)
  Ukuba nguwe kuko konke onokukwenza (konke onokukwenza)
  Ukuba nguwe konke onako
  Yiba nguwe konke onako
  Yiba nguwe konke onokukwenza
Dlala Yiba nguwe Awufumananga nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla