Lyrics for Awunangcwaba (Uyakubamba Lomzimba Phantsi) nguJohnny Cash

 • [Ikhorasi]
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi

  [Ivesi 1]
  Xa ndisiva ixilongo
  Ndiza kuphakama kanye emhlabeni
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
  Ewe, jonga ezantsi emlanjeni
  Kwaye ucinga ukuba ndibona ntoni
  Ndibona iqela leengelosi
  Kwaye bayeza emva kwam

  [Ikhorasi]
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi

  [Ivesi 2]
  Ewe, jonga ezantsi phaya, Gabriel
  Beka iinyawo zakho emhlabeni naselwandle
  Kodwa Gabriyeli, sukuvuthela ixilongo
  Ude uve kum

  [Ikhorasi]
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi

  [Ivesi 3]
  Ndidibane kakuhle, Yesu, ndidibane naye
  Ndidibane embindini womoya
  Kwaye ukuba la maphiko akandiyeki
  Ndiza kudibana nawe naphi na

  [Ikhorasi]
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi

  [Ivesi 4]
  Ndidibane kakuhle, Mama noTata
  Ndidibane phantsi komlambo
  Kwaye Mama, uyazi ukuba ndizakuba lapho
  Xa ndijonga umthwalo wam

  [Ikhorasi]
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
  Akukho ngcwaba
  Unokubamba umzimba wam phantsi
Dlala Akukho Thuna (Gonna Ubambe Lo Mzimba Phantsi) Awufumani nto. Isenokuqulatha amakhonkco obulungu

Amanqaku Umdla