Iingoma zeminyaka esi-7 nguLukas Graham

 • Kanye xa ndandineminyaka esixhenxe ubudala umama wam wandixelela
  Hamba uye kuzenzela abahlobo kungenjalo uza kuba nesithukuthezi
  Ngenye imini ndandineminyaka esixhenxe ubudala

  Kwakuyilizwe elikhulu elikhulu, kodwa sasicinga ukuba sikhulu
  Ukutyhalana omnye nomnye, sasifunda ngokukhawuleza
  Ngalishumi elinanye ukutshaya imifuno nokusela utywala obuvuthayo
  Zange sisityebi ke ngoko sasiphume sayokukwazi ukwenza inani elizinzileyo

  Xa ndandineminyaka elishumi elinanye ubudala utata wam wandixelela
  Yiya uzifunele umfazi kungenjalo uza kuba nesithukuthezi
  Ngenye imini ndandineminyaka elishumi elinanye ubudala

  Bendihlala ndinelo phupha njengotata wam phambi kwam
  Ke ndiye ndaqala ukubhala iingoma, ndaqala ukubhala amabali
  Into malunga nolo luzuko yayihlala ibonakala ngathi iyandithwala
  'Kuba kuphela ngabo ndibathandayo abaya kundazi

  Xa ndandineminyaka engamashumi amabini ubudala, ibali lam laxelwa
  Phambi kwelanga lasekuseni, xa ubomi babunesizungu
  Ngenye imini ndandineminyaka engamashumi amabini ubudala

  Ndibona kuphela iinjongo zam, andikholelwa ekusileleni
  Kuba ndiyazi ukuba lelona lizwi lincinci, banokwenza ukuba libe likhulu
  Ndinamakhwenkwe am kunye nabo ubuncinci abo bathandayo
  Kwaye ukuba asidibani phambi kokuba ndihambe, ndiyathemba ukuba ndizokubona ngelinye ixesha

  Xa ndandineminyaka engamashumi amabini ubudala, ibali lam laxelwa
  Ndabhala ngayo yonke into, ndabona phambi kwam
  Ngenye imini ndandineminyaka engamashumi amabini ubudala
  Kungekudala siza kuba neminyaka engamashumi amathathu, iingoma zethu zithengisiwe
  Silihambile ihlabathi kwaye sisahambahamba
  Kungekudala siza kuba neminyaka engamashumi amathathu ubudala

  Ndisafunda ngobomi
  Umfazi wam wandizisela abantwana
  Ke ndingazicula zonke iingoma zam
  Kwaye ndingabaxelela amabali
  Uninzi lwamakhwenkwe am kunye nam
  Abanye basaphuma befuna uzuko
  Kwaye kwafuneka ndishiye ezinye
  Bhuti wam ndisaxolisa

  Kungekudala ndiza kuba neminyaka engamashumi amathandathu ubudala, utata wam unamashumi amathandathu ananye
  Khumbula ubomi kwaye ke ubomi bakho buba ngcono
  Ndayivuyisa kakhulu indoda xa ndibhala ileta kube kanye
  Ndiyathemba ukuba abantwana bam bazokundwendwela, kube kanye okanye kabini ngenyanga

  Kungekudala ndiza kuba neminyaka engamashumi amathandathu ubudala, ngaba ndiyakucinga ukuba umhlaba uyabanda
  Okanye ndiza kuba nabantwana abaninzi abanokundifudumeza
  Kungekudala ndiza kuba neminyaka engamashumi amathandathu ubudala
  Kungekudala ndiza kuba neminyaka engamashumi amathandathu ubudala, ngaba ndicinga ukuba umhlaba uyabanda
  Okanye ndiza kuba nabantwana abaninzi abanokundifudumeza
  Kungekudala ndiza kuba neminyaka engamashumi amathandathu ubudala

  Xa ndandineminyaka esixhenxe ubudala, umama wandixelela
  Hamba uye kuzenzela abahlobo kungenjalo uza kuba nesithukuthezi
  Ngenye imini ndandineminyaka esixhenxe ubudala

  Ngenye imini ndandineminyaka esixhenxe ubudalaUmbhali / uChristopher Brown, David Labrel, Lukas Forchhammer, Morten Pilegaard, Morten Ristorp Jensen, Stefan Forrest
  Umshicileli: Warner Chappell Music, Inc., Songtrust Ave
  Iingoma ezigunyazisiweyo kwaye zibonelelwa ngu LyricFind


Amanqaku Umdla